python-docs-fr (Python documentation translation to French)